Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie

Internetový obchod Kabelkymoda.sk vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené na realizáciu vašej objednávky. Spoločnosť DaRya, s.r.o. používa všetky údaje získané od zákazníkov výhradne pre internú potrebu a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru. Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

K vašim osobným údajom pristupujeme citlivo a profesionálne, nakoľko vaše súkromie považujeme za dôverné a nenarušiteľné.

 • Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou). Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom.
 • Pracovníci, ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o  správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, potrebujeme niekoľko informácií.

 • Pri nákupe na www.kabelkymoda.sk nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností)
 • Nezneužívame vaše telefónne číslo na marketingové účely, kontaktujeme vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili.
 • Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície.

Bezpečná platba online

 • Pri platbe kartou online pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach platobnej brány.
 • Neprichádzame do styku s vašimi citlivými platobnými údajmi, dozvieme sa len prostredníctvom e-mailu alebo SMS o tom, či vaša transakcia bola úspešná alebo neúspešná.

Registrácia informačného systému e-shopu

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kabelkymoda.sk, má informačný systém, v ktorom spracúva osobné údaje klientov/zákazníkov, registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z..

Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie

9. Osobné údaje a ich ochrana (znenie VOP)

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo účtu a výšku príjmu (v prípade žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru). V prípade, ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

9.2 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.kabelkymoda.sk alebo iným vhodným spôsobom, alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka.

9.3 Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.4 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.5 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 9.1, 9.2 a 9.3 týchto podmienok.

9.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

9.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.8 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
 4. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 5. účel spracúvania osobných údajov,
 6. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ,
 7. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 8. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 9. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 10. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 11. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 12. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.
 13. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 9.12 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

9.9 Právo kupujúceho podľa bodu 9.8 bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9.10 Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo.
 3. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

9.11 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.12 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.19 týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov, alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.13 Ak kupujúci uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
 3. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

9.14 Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.15 Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.16 Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré by mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.17 Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 9.10 až 9.12 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

9.18 Žiadosť kupujúceho podľa ods. 9.8 bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.19 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 9.17 a 9.18 týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

9.20 Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 9.9 týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.21 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 9.3 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Geis Parcel SK s.r.o.
Sídlo: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
IČO: 46489592 zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 21503/S

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
IČO: 36624942 zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9084/S

DirectParcelDistribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498 zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B

Slovenská pošta, a.s.
Sidlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Týmto ako kupujúci zároveň udeľujem spoločnosti DaRya, s.r.o, so sídlom Vajnorská 98J, 831 04  Bratislava, IČO: 47849592 výslovný súhlas s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu e-mail a údaje o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk-cz, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.kabelkymoda.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (aj prostredníctvom cookies) – zákazníci

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 9.1 Obchodných podmienok spoločnosťou DaRya s.r.o., so sídlom DaRya s.r.o. Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, IČO: 47849592.

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.kabelkymoda.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy

Ak kupujúci požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do vernostného programu, zároveň tým udelí súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných programov spoločnosťou DaRya, s.r.o, so sídlom Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, IČO: 47849592 na účely vedenia vernostného programu. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.kabelkymoda.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou DaRya, s.r.o., so sídlom Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava, IČO: 47849592 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.