Podmienky súťaží na sociálnych sieťach Kabelkymoda.sk

Súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťami Facebook a Instagram, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnostiam Facebook a Instagram, ale spoločnosti Katkyn s.r.o, ako správcovi stránky spoločnosti Kabelkymoda.sk na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook alebo Instagram, ale výhradne ich usporiadateľ.

1. Usporiadateľ súťaží

Usporiadateľom súťaží na sociálnych sieťach (ďalej len „súťaže“) je spoločnosť Katkyn, s.r.o., so sídlom Račianska 88 B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto , IČO: 54 684 790, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 163551/B, DIČ: 2121813067, IČ DPH: SK2121813067 (ďalej len „Organizátor“).

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v čase uvedenom v príspevku prostredníctvom sociálnej siete Facebook na https://www.facebook.com/kabelkyKbas a/alebo Instagram na https://www.instagram.com/kabelkymoda.

3. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

Podmienky účasti v Súťaži sú bližšie uvedené v príspevku Usporiadateľa na Facebook účte kabelkyKbas a/alebo na Instagram účte kabelkymoda. Súťažiaci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak výhercom sa Súťažiaci môže stať iba raz;

Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti Kabelkymoda.sk. Zo súťaže nie sú vylúčení rodinní príslušníci zamestnancov spoločnosti Kabelkymoda.sk (manžel/manželka, deti, rodičia a súrodenci).

4. Vyhodnotenie Súťaže a výhry

Posúdenie splnenia všetkých podmienok účasti v Súťaži je pri každom Súťažiacom výhradne v kompetencii Usporiadateľa.

Výhercom Súťaže sa stane Súťažiaci, ktorého určí Usporiadateľ, a ktorý splní všetky Podmienky účasti v súťaži.

Výber výhercov sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti. Počet výhercov je presne určený v príspevku na Facebook účte kabelkyKbas a/alebo na Instagram účte kabelkymoda.

Súťaží sa o produkt, ktorý je vyobrazený v príspevku.

Výhercovia budú vyhlásení v príspevku na Facebook účte kabelkyKbas a/alebo na Instagram účte kabelkymoda najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania.

Výhercovia budú vyzvaní zaslať kontaktné údaje do správy na Facebook účte kabelkyKbas a/alebo na Instagram účte kabelkymoda

Výhry budú Výhercom zaslané prostredníctvom poštového doručovateľa, alebo kuriéra, doručením na adresu určenú Výhercom a oznámenú Usporiadateľovi. Za správnosť a aktuálnosť údajov potrebných na doručenie Výhry zodpovedá Výherca. Usporiadateľ nezodpovedá za krádež, stratu, poškodenie Výhry, jej nedoručenie alebo omeškanie s doručením, ktoré sú zapríčinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom.

5. Vylúčenie Súťažiaceho

Usporiadateľ si vyhradzuje právo do Súťaže nezaradiť Súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie alebo bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi.

6. Účasť v Súťaži a súhlas so spracúvaním osobných údajov

6.1 Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.

6.2 Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže súhlasu udeľuje svoj súhlas s Podmienkami Súťaže a zároveň udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. odovzdanie výhry výhercovi Súťaže, zverejnenie mena, priezviska, mesta výhercu Súťaže v oznamovacích prostriedkoch, na vyššie uvedenej internetovej a facebookovej stránke Organizátora).

6.3 Osobné údaje výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu Podmienok nie je možná účasť v Súťaži.

6.4 Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 6.2. a 6.3. Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).

6.5 Ktorýkoľvek z udelených súhlasov podľa bodu 6.2. a 6.3. Podmienok je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora: info@kabelkymoda.sk. V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 6.2. Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.

6.6 Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.

6.7 Osobné údaje spracúvané v rámci Súťaže môžu byť poskytnuté len prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook a Instagram na účely ich zverejnenia, a to v nevyhnutnom rozsahu: meno, priezvisko a mesto výhercu Súťaže.

6.8 Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti Katkyn, s.r.o. alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora: info@kabelkymoda.sk alebo na telefónnom čísle: +421 944 627 725. Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

6.9 Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel.

Súťažiacemu nevzniká právny nárok na poskytnutie Výhry a Súťažiaci nie je oprávnený požadovať od Usporiadateľa namiesto Výhry akékoľvek alternatívne plnenie. Zároveň Súťažiaci nie je povinný Výhru prijať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť Výhru inou výhrou porovnateľného typu a hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania Výhry.

Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Súťažiacemu vznikla v dôsledku účasti na Súťaži alebo nedostupnosti/nefunkčnosti technických zariadení a sietí potrebných na priebeh Súťaže a účasť v nej.

Pravidlá súťaže budú k dispozícii na webovej adrese www.kabelkymoda.sk

V Bratislave, 01. 01. 2020.